Frågor & Svar: Politiska Partier 2018

Jag vet inte vad jag ska rösta på. Det är en tanke som farit igenom mitt huvud under större delen av Augusti. Det är snart ett val och med tanke på att jag en gång var aktiv i Piratpartiet känns det kanske som valet vore självklart. Det är det inte, jag gick ur Piratpartiet för fyra år sedan och jag vet just nu inte vad Partiet står för.

Allt jag vet är att när jag var med i det så bestämdes valfrågorna mindre av någon ideologi och mer vilket kluster man tillhörde. De olika klustren stödde sedan varandra vilket gjorde att om man som jag försökte skapa piratpolitik inom ett område kapades det omgående av ett kluster. Detta mer än något annat är varför jag ledsnade på Partipolitik.

Till slut bestämde jag mig. Jag skulle göra min research på det viset partierna ville. Inte via valskyltar som skräpar ner överallt – dessa vill jag ha laglig rätt att förgöra när jag ser dem oavsett parti och inte via intrång i mitt privatliv genom att ha en plastig bild av Jimmie Åkesson stirrandes på mig från hallgolvet. Jag skulle göra något jag inte tror många gör. Jag skulle läsa hela valmanifestet från samtliga Riksdagspartier samt Medborgerlig Samling och Feministiskt Initiativ. Sedan skulle jag uppsöka valstugor och ställa dessa frågor till valarbetarna på plats. Kunde jag inte hitta en valstuga så skulle jag således maila partier istället.

Att faktiskt gå runt i valstugor var en smått surrealistisk upplevelse men jag var ändå glad över att se att de som stod där faktiskt hade rätt mycket att göra. Det finns ett genuint intresse för att lära sig mer om de olika partierna hos allmänheten och det tycker jag i en era av falska artiklar, missledande bilder och chockade rubriker faktiskt är en bra sak. Så jag satte helt enkelt igång.

I mina frågor så följer jag följande regler.

1: Max tre frågor. Så långt det är möjligt får jag inte ställa samma fråga till flera partier.

2: Frågorna ska så långt det är möjligt vara baserade på partiets valmanifest eller partiprogram.

3: Högst en personlig fråga per parti.

4: Främst ska en person i valstuga få frågan. Är inte det möjligt mailas partiet.

Deadline för svar var klockan 12 Tisdagen den 4 September. De partier som inte svarat innan dessa kommer inte med i undersökningen. ¨

Om inget annat anges gavs svaret vid Valarbetare vid Valstuga.

Centerpartiet (C)

Fråga: I er valmanifest (S6) så skriver ni att ni vill ha instegsjobb för att underlätta integration av nyanlända. Riskerar inte detta att istället förvärra problemen genom att skapa en ny samhällsklass som gör alla dåligt betalda, smutsiga eller otrevliga jobb?

Svar: Personen vid Centerpartiets valstuga var inte intresserad av att svara på frågor, ville hellre pusha sin egen politik. Partiet har inte svarat via mail.

Fråga: I ert valmanifest (S3) så skriver ni att ni vill försvara demokratin mot en rad grupperingar bland annat extremvänster och extremhöger. Ni har också öppnat för att förbjuda liknande organisationer. Vad kommer förhindra att en sådan lag missbrukas?

Svar: Personen vid Centerpartiets valstuga var inte intresserad av att svara på frågor, ville hellre pusha sin egen politik. Partiet har inte svarat via mail.

Fråga: Ni och andra partier i Alliansen har lite olika syn på flera frågor. Vilka av era frågor anser ni så viktiga att ni inte vill kompromissa?

Svar: Personen vid Centerpartiets valstuga var inte intresserad av att svara på frågor, ville hellre pusha sin egen politik. Partiet har inte svarat via mail.

Kristdemokraterna (KD)

Fråga: I ert valmanifest (S4) skriver ni att ni vill anställa 10 000 fler poliser och höja lönerna för poliser i yttre tjänst. Polisen har dock idag stora problem med rekrytering. Tror ni att det är möjligt att nå det målet utan att tumma på antagningskraven?

Svar (via Mail): Om vi börjar med polisfrågan. Vi är helt uppriktiga med svårigheterna i rekryteringen. Vi föreslår att 10 000 fler poliser anställs till 2025. Hälften av dessa ska utbildas som vanligt och resterande 5 000 med en ettårig utbildning. För den sistnämnda gruppen införs en ny polisanställningsform, där både kommun och stat finansierar tjänsterna men Polismyndigheten är huvudman. Detta förslag syftar till att öka polisens effektivitet och förstärka tryggheten i hela landet.

Fråga: I ert valmanifest (S7) skriver ni att ni vill lägga ner Arbetsförmedlingen och bara behålla de åtgärder som leder till jobb. Vilka åtgärder är det?

Svar (via Mail):
Det är matchningsarbetet som vi vill att man i framtidens arbetsförmedlingen fokuserar på. Matchningsarbetet kan utföras av externa aktörer som under riktade incitament kan sammanföra arbetssökande med arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ett stort förtroendeproblem hos arbetsgivarna, man vänder sig därför i högre grad till bemanningsföretag och rekryterare än till Arbetsförmedlingen.

Fråga: En av era företrädare har på senare tid försökt använda upphovsrätten som vapen för att få bort foton som kan uppfattas som kontroversiella. Anser ni att det representerar hur ni som parti vill hantera politisk opposition?

Svar (via Mail): Sara Skyttedal har behövt göra en rättsak gentemot DN och crowdfunda den processen innan hon till slut vann upphovsrätten till sina bilder. Nu används bilder på henne av diverse politiska kampanjmakare för allehanda memes. Att Sara har ett intresse för och värnar skytterörelsens frågor samt att hon gör studiebesök hos försvaret är inget konstigt. Hon är kommunalråd i Linköping, en stad med stor försvarsindustri.

Liberalerna (L)

Fråga: I ert valmanifest (S8) skriver ni att ni vill ha en skola i världsklass. Hur bedömer ni om ni nått det målet?

Svar: Liberalerna förlitar sig på att den internationella standard som finns för att bedöma skolsystem är tillräckligt. De avser således att toppa statistiken i de redan befintliga ergo de anser utbildningsformerna och sättet att mäta dem adekvata.

Fråga: I ert valmanifest (S14) skriver ni att ni vill att vi ska bli medlem i NATO. Med tanke på USAs nuvarande ledarskap, anser ni den garantin vara lika stark som för tio år sedan? Vad anser ni om att NATO har medlemsländer med allt värre syn på demokrati och mänskliga rättigheter?

Svar: Personen höll personligen med om att USAs politiska ledarskap i dagsläget var opålitligt. De uttryckte en förhoppning om att USA skulle få en ny ledning som uttryckte ett större stöd för deras allierade och dessutom sätta tryck på odemokratiska länder inom alliansen.

Fråga: I ert valmanifest (S10) anser ni att Sverige borde ha en författningsdomstol. Kan ni nämna ett fall där ni anser att en sådan skulle kunnat ändra eller förhindra ett lagförslag?

Svar (via Mail): Idag finns ju Lagrådet som kan peka på att en lag inte är förenlig med andra lagar. Lagrådets kommentarer är dock inte bindande. Om vi tar den sk gymnasielagen som ska ge 9000 ensamkommande möjligheten att studera på gymnasiet. Lagrådet uttrycket osedvanligt hårt kritik när det gäller lagens utformning. Regeringen struntade i kritiken och nu ser vi konsekvenserna. Två domstolar säger att de inte kan använda lagen. Och de som kommer i kläm är enskilda individer som pendlar mellan hopp och förtvivlan.

Miljöpartiet de gröna (MP)

Fråga: I ert valmanifest skriver ni att ni vill stärka skyddet av Arktis. Med tanke på att två av världens supermakter har intressen där, vad förväntar ni er att Sverige kan ådstakomma på området?

Svar: De ansåg att Sverige ska leda ett internationellt samarbete för att på diplomatisk väg lösa frågor i Arktis så att inget land agerar på egen hand i den känsliga miljön.

Fråga: I ert valmanifest skriver ni att ni vill att Sverige ska vara fortsatt Alliansfritt. Är ni villiga att höja försvarsanslagen för att göra en neutral avskräckningspolitik trovärdig?

Svar: Miljöpartiet anser sig vara för ett försvar som skulle skydda alliansfriheten men var inte för att stärka det nuvarande försvaret.

Fråga: I ert valmanifest skriver ni att ni vill sänka normalarbetstiden. Hur är det tänkt att det ska fungera rent praktiskt?

Svar: De ansåg att den ökade automatiseringen gjorde förkortad arbetstid och mindre arbetstillfällen till en självklarhet. Således var några av förslagen fler skift eller kanske – och detta var personens egna åsikt – medborgarlön.

Moderata samlingspartiet (M)

Fråga: I ert valmanifest (S7) skriver ni att ni vill tidsbegränsa Aktivitetsstödet för ”de som kan jobba”. Hur avgörs en persons arbetsförmåga?

Svar: Moderaterna ville att man i större utsträckning än idag skulle lyssna på läkare. Bästa citatet idag var ”Politiker är inte sakkunniga”.

Fråga: I ert valmanifest (S13) skriver ni att ni vill införa vistelseförbud för brottslingar inom vissa områden. Hur ser ni till att ett sådant förbud efterlevs? Kommer undantag finnas för ”legitima” ärenden?

Svar: Antingen så ingick fotboja som en del av straffet eller så var det upp till den skyddade personen att anmäla brottslingens närvaro.

Fråga: I ert valmanifest (S16) står det att ni vill införa språktester och krav att invandrare ska kunna tillräckligt mycket om svensk kultur för att kunna bli svensk medborgare. Tror ni att den genomsnittliga medborgaren som är född här skulle klara av ett sådant test?

Svar: ”Många skulle nog det men inte alla”.

Socialdemokraterna (S)

Fråga: Hur kommer det sig att under era fyra år vid makten så har Försäkringskassans system försämrats drastiskt till den nivå att även de med riktiga behov faktiskt får avslag?

Svar: Personen jag talade med ansåg att det var i Försäkringskassans natur att bli klagad på men att Försäkringskassan antagligen tagit i lite väl hårt gällande LSS. Hon försvarade dock Försäkringskassans utförsäkringar.

Fråga: Ni vill skapa en ny myndighet för att öka vad vi kan kalla det psykologiska försvaret i både krig och fred. Finns inte risken att detta helt enkelt ses som ett propagandadepartement?

Svar: Personen ansåg att det var mer naturligt att myndigheten skulle fokusera på kritiskt tänkande snarare än ren propaganda.

Fråga: Ni har haft makten i fyra år med en väldigt parlamentariskt tam opposition. Hur kommer det sig att mycket av det ni skriver i inledningen inte redan är genomfört – framför allt då det är saker andra partier också vill genomföra?

Svar: De höll inte med mig om detta, Snarare pekade dem på en rad reformer de redan genomfört trots minoritetsregering.

Sverigedemokraterna (SD)

Fråga: I er valmanifest (S3) anser ni att Sverige är ett kluvet land mellan ”Invandrare och Svenskar”. Anser ni att det finns en risk att er politik bidrar till detta?

Svar: Sverigedemokrarterna anser sig vara en kraft för gemenskap och anser att deras politik inte bidrar till kluvenheten utan snarare är lösningen på den.

Fråga: I er valmanifest (S3) skriver ni även att ni vill ha en civilkuragelag. Finns det inte en risk att man lagför individer som faktiskt inte har den mentala eller fysiska kapaciteten att ingripa? Eller ingriper i en situation de missförstår för de känner sig tvugna för att de är rädda att hållas ansvariga? Tar ni ansvar för de skador som kan uppstå till följd av detta?

Svar: Personen jag talade med tyckte också att detta lät som ett dåligt förslag och undrade hur det skulle genomföras rent praktiskt.

Fråga: Jag är mån om att min röst ska göra saker bättre för personer jag känner. Jag upplever att släkt, vänner och bekanta skulle påverkas negativt av er politik. Varför bör jag i sådana fall rösta på er?

Svar: Här bytte jag person som jag talade med från en kvinna till en äldre man. Personens första reaktion var ”Vad är det för fel på dina vänner” och det sades inte på skämt. Efter att ha avkrävt personen exakt vad de menade backade dem och försökte få det till att de undrade varför mina vänner var emot SD. Vi kom in på aborträtt som ett problem för flera av mina kvinnliga bekanta och personen svarade att han var för en begränsning av aborträtten. På frågan varför svarade han inte.

Vänsterpartiet (V)
Fråga: Enligt er hemsida vill ni lägga pengar på att forska för icke-spridning och ”andra insatser” inom Säkerhetspolitik. Vad är dessa för insatser?

Svar: Jag ombads maila. Jag har inte fått ett svar på det mailet.

Fråga: Försäkringskassan har på senare tid blivit ökända för att ge avslag även där behovet finns väl dokumenterat och uppbackat av läkare. Vilka ändringar avser ni göra för att Försäkringskassan ska kunna hjälpa folk i större utsträckning?
Svar: Jag fick frågan hur jag skulle lösa problemet.

Fråga: Ert parti har partiskatt vilket innebär att ni har ett maxtak för hur mycket era Riksdagsledamöter får tjäna. Samtidigt vill ni sänka politikers löner. Ser ni någon risk för att detta kan leda till att era politiker frestas att ta emot mutor av lobbyister?

Svar: Ansåg att systemet fungerade på grund av tillit och att partiskatten skulle avskräcka lyckosökare. Dessutom framfördes att det inte bara var sympatiskt utan visade också att vänsterpartiet placerar sin ideologi över personlig vinning.

Feministiskt Initativ (F!) 

Fråga: Ni skriver i ert valprogram (S5) att ni vill ”omrusta” från ett militärt försvar till ett som kan hantera olika sorters kriser och samhällshot. Vilka förändringar skulle ni främst göra för att ådstakomma detta? Hur skulle det försvaret te x hantera ett krav från en annan stat att vi ska överlämna delar av vårt territorium?

Svar (via Mail): Förvaret ska hantera reella kriser agera och där humanitära insatser behövs. Vi vill se en omställning från ett militärt försvar till ett civilt och ett av åtgärderna är en könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila- och samhälleliga insatser.

Fråga: Ni skriver i ert valprogram (S7) att ni önskar öka bidragen till kultursatsningar till att bli 1% av statsbudgeten. Kommer ni lägga några politiska värderingar i vilken kultur som får bidrag?

Svar (via Mail): Enligt oss ska de politiskt tillsatta beslutsfattande organ som utdelar kulturbidrag spegla samhället och demokratiseras. Anslag till konstnärer ska vara transparenta och offentliga.

Fråga: Ni skriver i ert valprogram (S10) att ni vill stoppa skatteflykten. Vilka åtgärder vill ni vidta för att ådstakomma detta?

Svar (via Mail): Citerar vårt partiprogram som svar på sista frågan:

”Fi ska verka för att arbeta för multinationella avtal om automatiskt
informationsutbyte av skatteinformation mellan länder och skatteparadisen, så
att skatt kan tas ut på företags, stiftelsers och privatpersoners förmögenheter,
vinster, royalties och utdelningar.” samt ”Fi ska verka för att Sverige ska verka för att FN:s skattekommitté ska ges en starkare politisk roll i kampen mot skatteflykten.”

Medborgerlig Samling (MED)

Fråga: I ert politiska program skriver ni att ”Antalet riksdagsledamöter bör minskas”. Har ni själva minskat på antalet egna kandidater till vad ni anser vara det optimala antalet?

Svar: MED har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Fråga: I ert politiska program skriver ni att ”Vi vill också att medborgarskapet ska få en högre status, för vilket man kvalificerar sig under en längre tid.”. Gäller det även för personer födda inom landet av personer som redan är svenska medborgare?

Svar: MED har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Fråga: I ert politiska program skriver ni att ”Jourdomstolar bör inrättas vid dagens tingsrätter för särskilt snabb handläggning av mängdbrott.” Riskerar inte det att rättssäkerheten urholkas?

Svar: MED har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Piratpartiet (PP)  

Fråga: Ni profilerar er med att förespråka medborgarlön eller basinkomst. Kommer det finnas några motkrav för att emotta något och kommer det finnas möjligheter att öka eller minska denna baserad på annan inkomst och behov?

Svar: Piratpartiet har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Fråga: Ni förespråkar en evidensbaserad drogpolitik. Innebär det att ni kan öppna för ett förbud av Alkohol och Tobak, droger med uppenbart skadliga effekter?

Svar: Piratpartiet har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Fråga: När jag var medlem ansåg jag man upphört fatta beslut på ideologisk grund. Anser ni en ideologi vara till grunden för ert parti?

Svar: Piratpartiet har inte svarat på mina försök att kontakta dem.

Satanistiskt Initiativ (SI)

Fråga: Vilken låt anser ni passar bra till undergången? Min vän anser att Backstreet Boys skapar rätt förutsättningar, jag anser att Raubatiers ”Låt napalmen regna ner” är den enda rätta.  Bör jag dräpa min vän för att han behöver negativ förstärkning för att orsaka världens undergång istället för positiv?

Svar: I vårt tycke är nog Backstreet Boys betydligt närmare den människofientlig politik vi vill föra än Raubtier, så du behöver inte dräpa din vän just därför. Ni kanske båda kan lyssna på er favoritmusik och ingå en pakt om att ta bort er själva ur problemekvationen? Det låter som det mest konstruktiva för alla!

Dessvärre står en sak kvar efter hela den här övningen.
Jag vet fortfarande inte vilket parti jag ska rösta på.

Kommentera